Reklamacje i zwroty

§ 1 Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
  3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można też składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.
  5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura albo paragon). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
  6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1)   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

2)   żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  2. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.
  4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 2

Opisy i zdjęcia Towarów

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. W przypadku biżuterii wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie, a poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.


Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwrot , reklamacja towaru

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) w innym wypadku proszę pobrać i wypełnić poniższy formularz .pdf

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

 

STUDIO JOGI I REHABILITACJI MAŁGORZATA KOBUS-KWIATKOWSKA

Koźlice nr 26,

59-305 Rudna

NR KONTA BANKOWEGO:  mBANK

70 1140 2004 0000 3902 7713 2124

 

ANATOMIA JOGI  - SKLEP (Wysyłka/Zwroty/Reklamacje) 

ul. Tuwima 17A,

59-300 Lubin

NR TELEFONU: + 48 609 229 503

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Powód odstąpienia ….……………………………………….….………………………………………..

 

 

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 Nr. konta bankowego Konsumenta:

..........................................................................................................

 

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pismo, formularz w formacie pdf           

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów